LZS AMATOR MASZEWO - UKS VARSOVIA

                                                              

                                                                                     26.09.2020

                                                                                            4:1

                                                                                  Bramka: Kobuciński