Harmonogram treningów

Harmonogram treningów Reprezentacji Varsovii i Varsovii Centrum w sierpniu:

- 13.08 (wtorek), 16:30 - Varsovia

- 20.08 (wtorek), 16:30 - Varsovia 

- 22.08 (czwartek), 16:30 - Varsovia

- 23.08 (piątek), 16:30 - Varsovia

- 27.08 (wtorek), 16:30 - Varsovia 

- 29.08 (czwartek), 16:30 - Varsovia

- 30.08 (piątek), 16:30 - Varsovia