Regulamin UKS Varsovia

Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez UKS Varsovia

 

1.         Zajęcia sportowe organizowane przez UKS Varsovia odbywają się:

a)      w terminie: od 01.09 do 30.06 na boisku otwartym lub halach sportowych.

b)      w terminie: od 20 listopada do 31.03  w miejscach wskazanych przed rozpoczęciem danego okresu letniego lub zimowego.

c)      podczas ferii letnich i zimowych organizowane są obozy sportowe

2.         Zajęcia odbywają się w poniedziałki ,wtorki, środy, czwartki, piątki, w godz. od 16.00 do 21.00 (każdy rocznik zostanie powiadomiony o dokładnych godz. treningu i miejscu treningu). W soboty i niedziele  powołani przez trenera uczestnicy zajęć rozgrywają mecze lub turnieje.

3.         Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach (uczestnicy powinni być w szatni min. 15 minut przed rozpoczęciem treningu)

4.         Uczestników obowiązuje strój sportowy  do gry w piłkę nożną lub ręczną, w innym stroju uczestnicy nie będą dopuszczeni do zajęć.Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do zakupu klubowego stroju treningowego.

5.         Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w treningach.

6.         Istnieje możliwość wcześniejszego skreślenia uczestnika zajęć sportowych w przypadku nagannego zachowania i nie przestrzegania regulaminu klubu.

7.         Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku aktualnej książeczki zdrowia sportowca zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Książeczka musi być dostarczona przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika.

8.         Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych i do wyrażenia zgody przez obydwoje rodziców na udział dziecka w tych zajęciach.

9.         Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia obojga rodziców wyrażającego zgodę na uczestnictwo oraz brak zaświadczenia lekarskiego spowoduje niedopuszczenie dziecka do zajęć.

10.       Na turnieje i zawody uczestnicy będą otrzymywali strój, który po zawodach należy zwrócić trenerowi.

11.       Rodzice proszeni są o zapisanie numerów telefonów do trenerów i wcześniejsze informowanie ich o przyczynach nieobecności na zajęciach i innych sprawach dotyczących udziału dziecka w zajęciach sportowych.

12.       Rodzice zobowiązują się uiścić do 15-go każdego miesiąca opłatę w wysokości ustalonej przez zarząd UKS Varsovia na konto bankowe stowarzyszenia (opłata nie jest za uczestnictwo dziecka w zajęciach jest to składka członkowska na cele statutowe stowarzyszenia).

13.       Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych zajęć mogą przebywać jedynie po stronie trybun, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom po zakończonych zajęciach:

a)         nie mogą wchodzić do strefy dla zawodników

b)         na meczach wyjazdowych nie wchodzą do szatni (jest ona zarezerwowana wyłącznie dla trenerów i zawodników)

c)         nie mogą krzyczeć i podpowiadać dzieciom podczas treningu i meczu ( dopuszczalne są tylko różne formy dopingu)

d)         nie mogą krzyczeć i krytykować sędziego